Saturday, August 21, 2010

CLASS 2. IMAN

Apa itu iman?
Iman adalah berasal daripada bahasa Arab (amina) iaitu aman dan tentram maka makna iman adalah membenarkan dengan hati dan berikrar dengan lisan dan beramal dengan ajaran-ajaran Allah swt. yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Ini sesuai dengan Hadith di bawah:

Iman itu bukan dengan cita-cita dan perhiasan; tetapi ialah apa yang terdapat dalam hati dan dibuktikan dengan amalan (Al-Tarmizi)
Jadi iman adalah mengakui hanya Allah Tuhan segala sesuatu yang menguasai dan menciptakkannya serta Dialah yang layak disembah. Beriman kepada Allah meliputi tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Asmaul husna.
Rububiyah
Allah merupakan Tuhan seluruh alam dan tidak ada Tuhan selain Dia. Maka Rububiyah Allah adalah mengesakan Allah sebagai pencipta, menguasai dan mengatur semesta alam. Firman Allah:
Ingatlah, yang menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam (Al-A'raf:54)
Contoh-contoh tauhid Rububiyah adalah
 1. Makam pujian hanyalah untuk Allah, setiap muslim wajib memuji Allah pada setiap rakaat shalatnya semasa membaca alfatihah ayat ke dua iaitu: "Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam." Dalam ayat yang lain Allah berfirman: "Bagi Allah lah segala pujian, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam." (Al-Jathiyah:36).
 2. Semua ibadah hanya kepada Allah, Firman Allah: "Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (Al-An'am:162)
 3. Keimanan dan ketaatan hanya kepada Allah, Firman Allah: Katanlah sesungguhnya petunjuk Allah yang sebenarnya petunjuk dan kita disuruh menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam." (Al-An'am;71).
 4. Hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat agung dan Asmaul Husna
Tauhid Uluhiyah
Tauhid uluhiayah bermakna hanya Allah sahaja yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selain daripada-Nya. Tauhid uluhiyah dibina di atas ibadah secara ikhlas kepada Allah, baik secara batin ataupun zahir. Maka beriman kepada Allah hendaklah diwujudkan dengan menyerah diri kepada Allah dan tidak menyembah selain Allah, cinta hanya kepada Allah, takut kepadaNya, berharap dan berdoa kepadaNya, tawakkal kepadaNya. Oleh itu tauhid uluhiyah menyangkut tauhid rububiyah dan asma ul sifat.
Mengikut Ibnu Taimiyah bahawa tauhid uluhiyah merupakan pembeza orang-orang yang beriman dangan orang-orang msuyrik. Perkara-perkara yang digolongkan kepada tauhid uluhiyah:
 1. Keikhlasan untuk menyerah diri kepada Allah, seorang hamba tidak boleh menyekutukan Allah dengan ciptaanNya sehingga cinta kepada Allah sama dengan cinta kepada ciptaanNya, bahkan lebih mengutamakan cinta kepada mahkluk berbanding Allah. Orang-orang yang mencintai Allah sama dengan mencintai makhlukNya maka mereka termasuk orang-orang msuyrik. Firman Allah: "Di antara manusia terdapat orang-orang yang menyembah sekutu Allah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Orang-orang beriman sangat kuat cintaNya kepada Allah....(Al-Baqarah 2: 165).
 2. Tumpuan doa dan harapan hanya kepada Allah, firman Allah: "Dan janganlah kamu menyeru apa-apa yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim (Yunus: 106). Dalam ayat yang lain Allah berfirman: "Hanya kepada Allah kamu berserah jika kamu orang yang beriman. (Al-Maidah: 23). Dalam ayat yang lain pula Allah berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah kerana mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani." (Al-Baqarah: 218)
 3. Tumpuan dan matlamat hanya kepada Allah dan takut akan azabNya, firman Allah: "Jika Allah menimpkan kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dia memberikan kebaikan kepada sesiapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan Dia yang maha pengampun lagi maha mengasihani." (Yunus:107)
Tauhid Asma ul sifat
Keyakinan bahawa hanya Allah yang patut memiliki sifat yang sempurna. Asas-asas tauhid asma ul sifat adalah
 1. Mensucikan dan meninggikan nama Allah daripada menyamai sifat-sifat makhluk. Firman Allah: "Tidak ada sesuatupun yang sama denganNya. Dia mendengar lagi Maha Melihat." (al-Syura:11)
 2. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah
 3. Menghilangkan khayalan yang berlebihan untuk menggambarkan sifat-sifat tersebut
Rukum Iman
Rukun iman diterangkan dalam ayat di bawah ini:
"Wahai orang-orang yang beriman, Allah turunkan kitab kepada rasul-Nya dan sebelumnya. Sesiapa yang engkar kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan hari kiamat, maka sesuangguhnya orang itu dalam kesesatan yang nyata (An-Nisa':136)
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebaikan, namun kebaikan ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin (Al-Baqarah: 177).
Suatu masa Jibrail menyerupai orang Arab dan menjumpai Rasulullah dan bertanya tentang islam, iman dan ihsan. Rasulullah menjawab: "Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasulNya, hari akhirat dan Qadha dan Qadhar yang baik dan buruk daripada Allah swt (Sahih Muslim dan Umar bin Khattab)

1. Beriman kepada Allah
Apa beza Allah dengan God?
Allah adalah nama khas yang merujuk kepada pencipta yang mempunyai sifat seperti dijelaskan dalam ayat di bawah ini:

Katakanlah: "Dialah Allah, Yang maha Esa; Allah adalah Tuhan yang tidak bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan anak; Tidak ada sesuatupun yang setara dengan-Nya (Al-Ikhlas 112;1-4).

Dalam ayat-ayat lain juga diterangkan tentang sifat-sifat Allah:

Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu (Thaha 20;98)

Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya (Al-Israa' 17;111).

Dialah Allah Yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang. Dial-lah Allah yang Tiada Tuhan yang Berhak disembah selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengurniakan keamanan, Yang Maha Memelihar, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagunngan, Maha Suci, Allah daripada apa Yang Meraka Persekutukan. Dialah Allah yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbihlah Kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana (Al-Hasyr 59;22-24).

Yang demikian sifat-sifat dan kekuasaan-Nya ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, yang menjadikan segala sesuatu. Oleh itu, beribadatlah kamu kepada-Nya, dan ingatlah, Dialah yang mentadbir tiap-tiap sesuatu (Al-An'am 6;102)

Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidu daripada benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati daripada benda yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya (Ali-Imran 3;27).

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan segala alam. Yang amat pemurah, lagi amat mengasihani. Yang menguasai pemerintahan hari kiamat (Al-Fatihah 1;1-3).

Patutkah selepas mengakui perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah? Padahal kepada-Nyalah taat sekalian makhluk yang ada dilangit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun dengan paksaan, dan kepada-Nyalah mereka dikembalikan (Ali-Imran 3;83).

Allah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-sebenarnya melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluknya (Al-Baqarah 2;255)

Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu smeua mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa (Al-Baqarah 2;22).

Engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan (Al-Fatihah 1;4)

Katakanlah wahai Muhammad "Bahawa shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku kerana Allah swt." (Al-An'am)

2. Beriman Kepada Malaikat
Beriman kepada Malaikat adalah perkara ghaib sebab malaikat tidak dapat disaksikan dengan mata kepala dan tidak dapat dikesan oleh deria serta sangat susah difahami oleh akal manusia semata-mata. Sila rujuk ayat di bawah:

Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya" ... (Al-Baqarah 2;285).

Siapa Malaikat?

Dijadikan malaikat daripada cahaya dan dijadikan jin daripada percikan api (Sahih Muslim)

Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun. (Al-Ma'araj 4)Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." (Ali-Imran 3;39).

Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. (An-Nahl 16;49-50)

Tugas Malaikat
1. Mencabut nyawa
Iaitu orang-orang yang dmatikan oleh para malaikat dalam keadaan zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri sambil berkata: "Kmai seklai-kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun". Malaikat menjawab: "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan (An-Nahl 16;28)

Iaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka: "Salamalaikum" masuklah kamu ke dalam syurga itu, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan (An-Nahl 16;32)

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (In-Fithaar 82;10-12).

Dan terbelahlah langit, kerana pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepada mereka (Al-Haqqah 69;16-17).

Menjaga Neraka
Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya, mereka tidak menderhaka kepada semua yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka pula melakukan segala yang diperintahkan (Al-Tahrin 66;6)

Sentiasa bersujud kepada Allah

Dan Dialah juga, yang guruh dan malaikat bertasbih memuji-Nya kerana takut kepada-Nya (Ar-R'ad 13)

3. Beriman kepada Kitab-kitab Allah
Kitab Allah mengandungi segala pengajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul berupa perintah, larangan, panduan kepada umatnya. Oleh itu muslim wajib beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang terdahulu seperti suhuf Ibrahim, Al-Zabur, al-taurat dan al-Injil yang diturunkan kepada umat-umat etrdahulu untuk membimbing mereka kepada jalan yang diridhai oleh Allah.

Kitab-kitab terdahulu telah ditokok tambah oleh ahli agama masing-amsing sehingga telah lari daripada ajaran asal. Wahyu-wahyu selain al-Qur'an hanyalah untuk bangsa tertentu dan masa tertentu juga, manakala al-Qur'an kepada semua bangsa dan sehingga akhir zaman. Wahyu-wahyu tersebut mengalami evolusi dan al-quran adalah akhir daripada evolusi tersebut.

Manusia itu adalah umat yang satu. Selepas timbul salah faham, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka selisih faham. Tidaklah berselisih faham tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana hasad dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan allah sentiasa memberi petunjuk orang-orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Al-Baqarah 2;213)

Kenangkanlah ketika Kami turunkan kepada Musa kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terdapat di dalamnya, yang membezakan yang benar dengan yang salah, supaya kamu mendapat petunjuk (Al-Baqarah 2;53)

Sesungguhnya kami telahpun memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmat, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar (An-Nisa' 54).

Kitab Al-Qur'an ini tidak ada sebarang syak tentang datangnya daripada Allah dan sempurnanya, ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa (Al-Baqarah 2;2)

Hubungan manusia dengan Kitab Allah
Allah akan menghisab setiap amalan manusia dengan adil, hisab tersebut tidak dibebankan kepada bangsa yang tidak mengetahuinya. Maka Allah telah mengutus rasul-rasul kepada setiap bangsa yang dilengkapi dengan kitab-kitab-Nya. Oleh itu muslim harus mengamalkan semua ajaran yang diterangkan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk.

Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal (Al-Baqarah 2;44)

Beriman kepada kitab Allah harus secara kafah tidak boleh mimilah sebahagian hukum2 tertentu sahaja, ini dilaporkan dalam ayat di bawah:

Sesudah itu maka patutkah kamu percaya kepada sebahagian daripada kandungan kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selian daripada kehinaan ketika hidup di dunia dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah Allah tidak sekali-sekali lalai akan apa yang kamu lakukan (Al-Baqarah 2;85).

Al-Qur'an diturunkan untuk menerangkan kebenaran Agama tauhid yang tulen yang dibawa oleh para nabi dan rasul seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yaakub, Daud, Zulkifli, Musa, Isa. Firman Allah swt:

Demi Allah! Sesungguhnya Kami juga telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu (wahai Muhammad), lalu syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang ingkar akan amal-amal mereka yang jahat itu; maka dialah menjadi pemimpin dan penolong mereka pada hari ini; dan akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya (An-Nahl 63).

Mukjizat Al-Qur'an
Al-Qur'an dari segi bahasa adalah bacaan manakala mengikut syarak bermakna mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad. Al-Qur'an mempunyai 114 surah dan 6666 ayat yang dibahagikan kepada 30 juz. Keagungan Al-Qur'an diiktiraf oleh tokoh-tokoh islam dan barat. Antara keagungan atau mukjizat al-Qur'an adalah:
 1. Keindahan susunan dan gaya bahasa, ilmuan barat mengakui bahawa tidak ada karya satera di dunia ini yang menyamai keagungan al-Qur'an berkaitan kebenaran maklumat dan keindahan gaya bahasanya

 2. Kebenaran dan ketepatan al-Qur'an dalam menceritakan kronologi kejadian yang berlaku berabad-abad silam

 3. Kebenaran ramalan al-Qur'an kejadian yang akan berlaku pada masa yang akan datang, ramalan tentang kejatuhan empayar Rom seperti diceritakan dalam al-Qur'an

 4. Al-Qur'an menjadi pengubat roh dan fizikal manusia, ini dibuktikan dengan kesan ayat al-Qur'an yang dibacakan ke atas air. Kajian yang dilakukan oleh saintis dari jepun, apabila air dibacakan ayat al-Qur'an maka molekul air menjadi kristal berangkai seperti permata yang sangat cantik.
 5. Al-Qur'an merupakan sumber pelbagai ilmu yang sesuai dengan sain modern seperti penciptaan manusia, turun hujan, peredaran matahari dan fakta ilmiah lainnya.

Pandangan Al-Qur'an tentang Taurat dan Injil

Perkataan Taurat telah diubah ke dalam bahasa arab daripada Torah bahasa Ibrani. Torah bermakna syariat yang berisi kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Musa untuk menyeru Firaun dan pengikutnya kepada agaam Allah yang sebenar, serta mengubah cara hidup mereka yang diwahyukan Allah dalam kitab Taurat. Manakala kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk menyeru Bani Israel kepada agama Allah yang sebenar. Allah telah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Alqur'an sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Firman-Nya:

Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Ia, yang tetap hidup-Nya, yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk-Nya. Ia menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an yang mengandungi kebenaran, yang mengesahkan kandungan kitab-kitab suci yang ada di hadapan-Nya yang diturunkan sebelumnya atau Ia juga menurunkan Taurat dan Injil (Al-Imran 3;2-3).

Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah kalam Allah (Taurat) dari tempat dan maksudnya yang sebenar (An-Nisa' 46).
Tidakkah engkau wahai Muhammad merasa pelik memikirkan sikpa orang-oarang yahudi yang telah diberikan saebahagian daripada kitab Taurat, mereka diseru kepada kitab supaya kitab itu dijadikan hakim mengenai perkara-perkara yang timbul di antara mereka (Ali-Imran 3;23).

Yahudi menyembunyikan kandungan kitab mereka seperti dilaporkan dalam Firman di bawah:

Wahai ahli kitab! Sesungguhnya telah datang kepada rasul kami Muhammad saw. dengan menerangkan kepada kamu tentang keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan daripada kitab suci, dan Ia memaafkan kamu dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang banyak kamu sembunyikan (Al-Maidah 15)

Mereka telah sembunyikan tentang sifat-sifat nabi Muhammad dan berita kedatangan beliau dengan mengubah perkataan-perkataan asal. Mereka juga melupuskan tentang penghisaban amalan manusia di padang masyar dan pembalasan di akhirat kelak sungguhpun ini adalah asa kepercayaan agama yang bersumberkan Allah. Al-Qur'an juga menyebutkan bahawa Nasrani juga telah melupakan sebahagian daripada asal kitab Allah. Firman-Nya:

Dan di antara orang-orang yang berkata: "Bahawa kami ini orang Nasara" Kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, maka mereka juga meninggalkan sebahagian yang diperingatkan mereka dengannya, lalu Kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai ke hari Kiamat; dan Allah akan memberitahu mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan (Al-Maidah 14).

4. Beriman kepada Rasul Allah
I. Hikmat Pengutusan Rasul dan Tugasnya
Orang yang menerima wahyu daripada Allah disebut sebagai Nabi. Nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya disebut rasul. Oleh itu seorang rasul sudah tentu nabi tetapi seorang nabi belum tentu rasul. Jumlah rasul yang disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 25 orang manakala jumlah nabi yang disebut dalam Hadith nabi adalah berjumlah 124,000 (Abu Zar).

Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu (mengikut agam Allah yang satu, tetepi selepas mereka berselisih faham), maka Allah menutus nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga, dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan neraka, dan Allah menurunkan bersama-sama nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar (Al-Baqarah 2;213).

Nikmat berkiblatkan Kaabah yang Kami berikan kepada kamu itu, samalah seperti nikmat Kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, dan membersihkan kamu daripada amalan-amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan Al-Qur'an serta hikmat kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum ketahui (Al-Baqarah 2;151).

II. Wajib beriman kepada Rasul Allah
Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: "Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Qur'an), dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, dan Ismail, Ishak dan Yaakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa (Taurat) dan Isa (Injil), dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka, kami tidak membeza-bezakan seorangpun di antara mereka dan kami semua adalah berserah diri kepada Allah (muslim) (Al-Baqarah 2;136).

Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan orang-orang yang membezakan di antara Allah dan rasul-rasul itu dan orang-orang yang berkata: "Kami beriman kepada sebahagian rasul-rasul itu dan kami ingkar kepada sebahagian yang lain," serta hendak mengambil jalan lain di antara itu (An-Nisa 150)

Semua para rasul mengikuti perintah Allah dalam semua tingkah laku dan kegiatan-kegiatannya. Firman-Nya:

Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada para rasul Allah selain daripada menyampaikan perintah-perintah Allah sahaja, dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan (Al-Maidah 99).

Rasul-rasul mempunyai mukjizat yang diberikan oleh Allah. Firman-Nya:
Dan tidak ada sebarang kuasa bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allh (Al-R'ad 38).

iii. Setiap Umat diutus rasulnya
Allah telah mengutus rasul kepada setiap umat di kalangan mereka sendiri untuk mengajarkan tentang ke-Esaan Allah dan panduan hidup manusia supaya mencapai keamanan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Firman Allah:

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan setiap umat seorang rasul yang menyeru: "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut (An-Nahl 36).

Dan tidak ada satu umatpun melainkan telah ada di kalangan-Nya dahulu seorang rasul pemberi peringatan dan amaran (Al-Fathir 24)

Dan Kami telah mengutuskan beberapa rasul yang telah Kami ceritakan mereka kepadamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Musa secara langsung, tidak ada perantaraan (An-Nisa 164).

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu (Al-Mukminun 40;78)

iv. Hubungan manusia dengan rasul-rasul Allah
Seorang muslim hendaknya menghormati rasul-rasul Allah yang sesuai dengan tabiat dan tugasnya, jangan sampai mengagungkan rasul ke tahap yang melampau seperti menganggap sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan kerana mereka juga manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah daripada Allah. Firman-Nya:

Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, dan hikmah, serta pangkat nabi, kemudian ia mengatakan kepada khalayak ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembah-Ku dengan meninggalkan menyembah Allah (Ali-Imran 3;79).

Sungguhpun demikian hendahklah kita menghormati rasul-rasul seperti diterangkan dalam ayat di bawah ini:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara nabi, dan janganlah kamu menyaringkan suara semasa bercakap kepada sebahagian yang lain. Larangan yang demikian supaya amal-amal kamu tidak terpadam pahalanya, sedang kamu tidak menyedarinya (Al-Hujurat 2).

Kesesatan Yahudi dan Nasrani yang menganggap nabi-nabi mereka ke tahap Tuhan seperti dilaporkan dalam ayat di bawah:

Dan orang-orang Yahudi berkata: "Uzair adalah anak Alla" dan orang-orang Nasrani pula berkata: "Al-Masih ialah anak Allah". demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, mereka menyamai perkataan orang-orang kafir terdahulu, semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka brepaling daripada kebenaran (At-Taubah 30)

v. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir
Nabi Muhammad adalah penutup nabi-nabi sebelumnya dan ajaran beliau adalah ajaran terakhir yang membatalkan semua ajaran-ajaran sebelumnya. Firman Allah:

Bukanlah Nabi Muhammad itu menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang daripada kalian, tetapi ia adalah rasul Allah dan penutup segala nabi-nabi (Al-Ahzab 40).

Dan tidaklah Kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, akan tetapi kebanyakan manusia tidka mengetahuinya (Saba 28).

Semua Nabi-nabi menyampaikan konsep ketuhanan yang sama iaitu Ke-Esaan Allah. Sheikh Muhammad Abduh berkata: "Peranan nabi-nabi di kalangan bangsa-bangsanya seperti peranan akal bagi setiap manusia".

5. Beriman kepada Hari Akhirat
Ada dua bukti tentang kewujudan hari kiamat, yang pertama bukti daripada Allah berupa wahyu yang menerangkan tentang adanya kehidupan selepas mati untuk menghisab amalan setiap individu yang dilakukan semasa hidup di dunia da nhari kiamat, bukti yang kedua ialah perasaan semulajadi tentang adanya kehidupan selepas mati. Firman Allah:

Tidakkah kamu perhatikan air mani yang kamu tumpahkan? Kamukah yang menciptakannya atau Kami? Kami telah menentukan kematian bagi kamu dan Kami tidak dapat dikalahkan untuk menghalang Kami mengubahsuai siaft-sifat kamu dan mengubah kamu kepada bentuk yang tidak kamu ketahui (56;58-61).

Daripada setitis air mani akan berubah menjadi embrio, bayi, kanak-kanak, dewasa dan tua serta mati. Mati adalah perubahan terakhir daripada kehidupan di dunia dan awal daripada kehidupan alam ghaib.

i. Hakikat Roh dalam Al-Qur'an
Roh adalah perkara yang paling rumit dalam bidang ilmu dan falsafah, kerana roh tidak dapat diberi penjelasan yang wajar oleh akal fikiran manusia sungguhpun ianya perkara metafizik. Firman Allah:

Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Katakanlah: roh itu daripada urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit sahaja! (Al-Isra' 85)

Ini sesuai dengan kata-kata Charles Rieshee (Perancis): Kenapakah kita tidak mengatakan dengan suara yang lantang bahawa ilmu yang kita berikan dengannya sampai kini pada hakikatnya hanya sedikit dari segi lahiriah sahaja, tetapi hakikatnya tidka diketahui serta tidak termasuk di bawah deria kita".

Firman Allah:
Kemudian apabila Alku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya Roh daripada ciptaan-Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya (Al-Hajr 29).

Maka alangkah eloknya kalau semasa roh salah seorang kamu yang hampir mati sampai kepada kerongkongnya. Sedang kamu pada masa itu berada di sisinya menyaksikan keadaannya (Al-Waqiah 83-84).

Antara kehidupan dunia dengan akhirat dibatasi oleh alam barzakh iaitu had antara sejak mati sampai kebangkitan semula. Alam barzakh merupakan tempat perhentian roh sebelum dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk baru.

ii. Manusia dibangkitkan semula
Allah menjadikan dunia selepas mati supaya manusia berusaha berbuat baik di dunia untuk mendapatkan balasan kesejahteraan di akhirat. Ini menitik bertakan kehidupan di akhirat untuk memberi galakkan kepada manusia supaya sentiasa berbuat kebajikan dan memperbaiki tingkah laku manusia di dunia ini. Sekiranya semua manusia mempercayai hari kebangkitan maka dunia ini akan aman dan damai sebab manusia akan sentiasa berusaha berbuat baik sebagai bekal di akhirat nanti. Firman Allah:

Untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang membuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya (An-Najm 31).

Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu sahaja dengan tidak ada sebarang hikmah pada ciptaan itu? Dan kamu menyangka tidak akan dikembalikan kepada Kami (Al-Mukminun 115).

Dan Dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian Dia hidup semula, sedang pelaksanaan yang demikian cukup mudah bagi-Nya (Al-Rum 27)

iii. Huru-hara Hari Kiamat
Apabila matahari dileingkari cahayanya dan lenyap. Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Dan apabila gunung-ganang menjadi debu berterbangan ke angkasa. Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar. Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan. Dan apabila lautan meluap-luap bercampur baur. Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. Dan apabila anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Dengan dosa apakah dibunuh? Dan apabila catatan amal dibentangkan: Dan apabila langit dicabut daripada tempatnya. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang; dan apabila syurga didekatkan, maka diketahuilah tiap-tiap diri akan amal yang telah dikerjakannya (Al-Takwir 1-14).

Ayat di atas menerangkan tentang dasyatnya hari akhirat. Firman Allah:

Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu! Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat peristiwa mengerikan itu, tiap-tiap ibu yang menyusui akan lupakan anak yang disusuinya, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya; dan engkau akan melihat manusia mabuk. pada hal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah cukuplah mengerikan (Al-Haj 1-2).

iii. Nikmat dan Azab Akhirat
Kenikmatan dalam syurga digambarkan oleh Allah dalam Firman:

Sifat syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu ialah air sungai-sungainya sentiasa mengalir di sekitar tamannya; makanannya kekal tidak habis-habis (Al-Ra'ad 35).

Mereka yang bertakwa diberi penghormatan serta diseru diseru oleh Allah swt dengan firman-Nya: Wahai hamba-hambaKu! Pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan dan kamu tidka pula berdukacita." Mereka itu ialah orang-orang yang beriman akan ayat-ayat Kami, serta mereka menjadi orang-orang yang menyerah diri. Mereka diberikan sebalik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka: "Masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama isteri-isteri kamu yang beriman, dengan menikmati kegembiraan dan kesenangan sepuas-puasnya. Dibahagikan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala daripada emas; Dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diinginkan oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata; Dan dikatakan kepada mereka: "Kamu adalah kekal di dalamnya." Dan dikatakan kepada mereka: Inilah syurga yang diwariskan kepada kamu. disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. "Kamu memperolehi di dalamnya pelbagai buah-buahan, untuk kamu makan daripadanya (Al-Zukhruf 68-73).

Manakala azab nereka diterangakn oelh Allah dalam firman-Nya:

Mereka disiksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak, serta naungan daripada asap hitam yang tidak sejuk, dan tidak pula memberi kesenangan (Al-Waqiyah 42-44).

Tidak! Sesungguhnya Dia akan dicampakkan ke dalam "al-Hutamah". Dan apa jalannya engkau dapat tahu apa dia al-Hutamah itu? Ialah api Allah yang dinyalakan, yang naik menjulang ke hati (Al-Hamzah 4-7).

Maka orang-orang kafir akan dipotongkan untuk mereka pakaian daripada api neraka, serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak, yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka, dan kulit badan mereka. Dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa mereka. Tioap-tiap kali mereka hendak keluar daripada neraka itu, disebabkan mereka menderita azabnya, mereka dikembalikan padanya, serta dikatakan: Rasakanlah azab seksa yang membakar!" (Al-Haj 19-22)

6. Beriman kepada Qadha' dan Qadhar
Takdir adalah ketentuan daripada Allah samada baik ataupun buruk. Sungguhpun demikian manusia harus berusaha untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Kepercayaan terhadap Qadha dan Qadhar akan menguatkan manusia untuk menghadapi dugaan dan kesulitan hidup. Firman Allah:
"Sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan yang telah ditetapkan Allah swat kepada kita, Dialah pelindung bagi kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakkal." (At-Taubah;51).
Beriman kepada Qadha' dan Qadhar maknanya beriman kepada segala sesuatu yang berlaku adalah mengikut ketentuan dan ketetapan Allah. Firman Allah:

Dan ingatlah sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim terhadap hamba-hamba-Nya (Fussilat 46).

Sungguhpun demikian semua itu harus diusahakan oleh manusia bukan bergantung harap seratus peratus tanpa berusaha. Apabila baik yang diusahakan maka hasil yang didapat akan baik dan sebaliknya sekiranya buruk yang diusahakan maka buruk juga hasilnya. Firman Allah:

Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum melainkan mereka mengubah nasib mereka (Al-Ra'ad 11).

Maknanya percaya kepada Qadha' dan Qadhar percaya kepada ketentuan Allah, Allah sudahpun tahu setiap hasil atau keputusan sesuatu terhadap kaumnya tetapi terpulang kepada manusia untuk mencapainya. Sekiranya manusia berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamatnya maka Allah akan mewujudkannya dan sekiranya manusia tidak berusaha dengan sunguh-sungguh maka setakat itu sahaja hasilnya.

Kekeliruan tentang Qadha' dan Qadhar
Kepercayaan kepada Qadha' dan Qadhar akan menghalang kemajuan. Ramai yang menganggap bahawa Allah telah menetapkan bahawa apa yang dialami adalah ketentuan Allah tanpa berusaha. Ini adalah anggapan yang salah sebab Allah tetap tidak menetapkan nasib seseorang tetapi Allah memberi peluang kepada setiap manusia untuk berubah sesuai dengan usaha masing-masing. Jangan jadikan Qadha' dan Qadhar sebagai alasan untuk berusaha sehingga tidak dapat mencapai kemajuan. Sungguhpun Allah yang menetapkan semua hasil yang kita dapat tetapi ketentuan tersebut berpandukan kepada usaha yang dilakukan bukan hanya berserah diri seratus peratus tanpa berusaha untuk mencapai kejayan. Sebagai contoh ramai yang menganggap bahawa Allah telah menetapkan nasibnya miskin jadi tidak ada gunanya berusaha, sedangkan Qadha' dan Qadhar yang dimakasudkan dalam Islam adalah selepas berusaha bukan sebelum berusaha.

Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu, kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah. Tuhan yang Memelihara dan mentadbirkan sekalian alam (At-Takwir 29).

Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman, dan sesiapa yang mahu ingkar biarlah dia mengingkarinya (Al-Kahf 29).

Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir (Yusuf 87).

No comments:

Post a Comment